NLP-coaching

NLP-coaching NLP on on Dr Richard Bandlerin ja John Grinderin 1970-luvulla kehittämä

thumbnail

NLP-coaching

NLP on on Dr Richard Bandlerin ja John Grinderin 1970-luvulla kehittämä menetelmä, joka käsittää suuren joukon hyviksi todettuja ja testattuja tekniikoita, joilla hyödynnetään ihmisen luontaista ja olemassa olevaa potentiaalia. NLP:n työkaluja ja prosesseja on kehitetty jatkuvasti jo lähes 40 vuoden ajan ja niillä on saavutettu todella merkittäviä tuloksia ympäri maailman. NLP on kuin kehittynyt ja innovatiivinen teknologia, joka mahdollistaa tietojen ja havaintojen järjestämisen tavoilla, joiden avulla voi saavuttaa tuloksia, jotka olivat ennen mahdottomia. Kuten NLP:n kehittäjä Richard Bandler asian ilmaisee: ”NLP:n avulla ei korjata ihmisiä vaan optimoidaan ihmisiä.”

NLP:n menetelmiä hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, pelkojen poistamisessa, terapiatyössä, huippu-urheilijoiden henkisessä valmennuksessa, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa ja liike-elämän johtajien valmentamisessa. Oletko miettinyt millä osa-alueella sinä haluaisit saavuttaa jotain vielä enemmän?

Ennen NLP-työkalujen käyttöönottoa tehdään aina ensin kartoitus tarpeista ja tavoitteista, minkä jälkeen tehdään suunnitelma tarvittavista tekniikoista ja työkaluista.

HPA Consultingin Hannu Pirilä on NLP:n (Neuro-Linguistic Programming) kehittäjän Richard Bandlerin sertifioima Licensed Trainer of NLP(TM), Licensed Master Practitioner of NLPTM, Licensed Business NLPTMPractitioner, Licensed NLPTM Coach, Specialist Practitioner of Neuro-Hypnotic RepatterningTM ja Licensed Sports Performance CoachTM sekä Shelle Rose Charvet:n sertifioima LAB ProfileTM Practitioner. NLP-coachingia sovelletaan sekä yritysten kehitystyöhön, yritysjohdon valmennukseen, henkilöstön valmennukseen ja rekrytointiin sekä yksittäisen ihmisen henkilökohtaiseen kehittymiseen.

NLP-valmennus

NLP-valmennuksessa hyödynnetään NLP-tekniikoita ja -harjoituksia. Valmennuksessa käytettävät työvälineet ja tekniikat ovat aina kuhunkin yksilöön tai ryhmään kohdennettuja ja niiden tarkoituksena on aina saada ihmisissä aikaan heille tarkoituksenmukaisia ja hyödyllisiä muutoksia.

Esimerkkejä HPA Consultingin tarjoamista NLP-valmennuksen erityissovelluskohteista:

Yritysten kehitystyö

NLP-coachingin avulla voidaan kehittää yrityksen kehitystyöstä vastaavien avainhenkilöiden valmiuksia ja resursseja. NLP-tekniikoiden avulla parannetaan ja vahvistetaan ihmisten olemassa olevia voimavaroja ja pyritään saamaan ne paremmin hyödynnetyksi. Lue lisää yritysten kehitystyöstä!

Yritysjohdon valmennus

Yritysjohdon valmennuksessa hyödynnetään pitkälti samoja työkaluja kuin yrityksen kehitystyössäkin, mutta usein haetaan lisäksi työkaluja esimerkiksi vision selkeyttämiseksi, yrityksen arvojen määrittämiseksi ja strategiatyön vahvistamiseksi. Monet yritysjohtajat haluavat myös kehittää omia henkilökohtaisia ominaisuuksiaan menestysvalmennuksen avulla. Lue referenssi!

Mentorointi/Coaching

Mentoroinnilla – tai coachingilla – tarkoitetaan pidempiaikaista säännöllistä henkilökohtaista valmennusta elämän eri osa-alueilla. Vaikka mentorointi voikin keskittyä esim. työelämään, otetaan siinä huomioon myös muut elämän osa-alueet, sillä kokonaisvaltainen työpanos ja jaksaminen edellyttää, että elämä on kokonaisuudessaan tasapainossa. Lue Hannu Pirilän kirjoitus Viisi syytä miksi (ainakin) yrittäjällä tulisi olla mentori sekä referenssi mentoroinnista.

Henkilöstön valmennus

NLP-valmennuksen ja LAB Profile:n avulla voidaan kehittää muun muassa henkilöstön voimavaroja ja resursseja, parantaa heidän tehokkuuttaan, itseohjautuvuuttaan, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä heidän viihtyvyyttä työssään. Lue lisää henkilöstön valmennuksesta NLP:n avulla!

Huippusuoritusvalmennus – Peak Performance Coaching

Oletko ikinä miettinyt mikä tekee sen todellisen eron urheilussa? Oletko pannut merkille kuinka joillain on kyky tulla kaikkien takaa – ”puskasta” – ja voittaa, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä? Hannu Pirilä on sertifioitu Licensed Sports Performance CoachTM sekä Licensed NLP TrainerTM, joka auttaa urheilijoita – tai ketä tahansa, joka tähtää huippusuorituksiin – siihen menestykseen ja noihin tuloksiin. HPA Consultingin Peak Performance Coachingin  – huippusuoritusvalmennuksen – tarkoituksena on auttaa urheilijoita ja muita henkilöitä sekä joukkueita henkisessä valmennuksessa. Kyseinen valmennus mahdollistaa sinulle unelmiesi tavoitteiden saavuttamisen – tai kenties jopa vielä suurempia saavutuksia!

Menestysvalmennus – Success Coaching

Menestysvalmennus eroaa huippusuoritusvalmennuksesta siinä, että menestysvalmennuksessa keskitytään nimenomaan pitkäjänteisten strategioiden, suunnitelmien ja voimavarojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, kun taas huippusuoritusvalmennuksen fokus on enemmän – nimensä mukaisesti – yksittäisten huippusuoritusten optimoinnissa.

Rekrytointi

NLP-menetelmien avulla kyetään kartoittamaan ne ominaisuudet, joita avoinna oleva työtehtävä vaatii, sekä selvittämään mitä ominaisuuksia työnhakija omaa. NLP:n ja erityisesti siihen kuuluvan LAB Profile:n avulla voidaan myös kartoittaa hakijan soveltuvuutta työyhteisöön ja sen sosiaaliseen ympäristöön.

Henkilökohtainen valmennus

NLP-coaching sisältää runsaan määrän tekniikoita, joiden avulla voidaan auttaa yksittäisiä ihmisiä kehittymään melkein millä elämän osa-alueella tahansa. Näitä voi olla esimerkiksi keskittymiskyvyn parantaminen, omien tavoitteidensa saavuttaminen, pelkotilojen poistaminen, yleiskunnon kohottaminen, laihduttaminen, itsetunnon vahvistaminen, tupakoinnin lopettaminen, suorituskyvyn parantaminen, henkilökohtaisten kriisien selvittäminen… Lista on lähes loputon. Tärkeintä on oma halu kehittymiseen tai olemassa olevan käyttäytymismallin muuttamiseen tarkoituksenmukaisemmaksi. Lue lisää NLP:stä henkilökohtaisessa valmennuksessa!

NLP-koulutus

Licensed Practitioner of NLPTM -kurssi antaa perusvalmiudet harjoittaa NLP:tä. Kurssi kehittää mm. osallistujien kommunikaatiotaitoja, kartoittaa heidän päätöksenteko- ja motivaatiostrategioitaan, auttaa heitä asettamaan itselleen parempia tavoitteita sekä antaa työkaluja niiden saavuttamiseen, lisää heidän itseluottamustaan mm. auttamalla poistamaan pelkoja ja rajoittavia uskomuksia, jotka aiemmin ovat olleet kehittymisen esteenä, sekä paljon muuta.

Licensed Practitioner of NLPTM -kurssin suorittaneille voidaan järjestää lisäksi Licensed Master Practitioner of NLPTM-kurssi, joka syventää ja laajentaa jo opittuja taitoja. Myös erilaisia kohdennettuja koulutuksia, kuten esim. myyntihenkilöstön valmennuksia, voidaan rakentaa runsain mitoin mittatilauskoulutuksina.

HPA Consultingin Hannu Pirilällä on yhteistyöyritys Flow Mentaalivalmennus, joka on kolmen NLP-valmentamisen ammattilaisen yhteenliittymä. Flow Mentaalivalmennus tarjoaa monipuolisten valmennusohjelmien lisäksi myös erittäin korkeatasoista NLP-koulutusta. Tämän lisäksi Hannu on toiminut myös toisen NLP:n koulutuskeskuksen, NLP Akatemian, kouluttajana.

Kun  haluat kehittää itseäsi ja saada aikaan parempia tuloksia elämässäsi,  ota yhteyttä: hannu@hpaconsulting.fi tai 050-662 81

Hannu Pirilän kirjat

Paljon vinkkejä NLP:n käytöstä ja hyödyntämisestä saat myös Hannu Pirilän kirjoittamista kirjoista  Itsensä kehittämisen, menestyksen ja onnellisuuden pieni kirja, Parempi elämä ja NLP sekä Oma sininen meresi.